Wednesday, May 21, 2014

मानवचं मन जी काही कल्पना करू शकतं आणि त्यावर विश्वास ठेवू शकतं ते तो सध्या करू शकतो. 

SUO Akshay Lohote, M. D. College, 4 Mah Sig Coy NCC.