Wednesday, May 21, 2014

मानवचं मन जी काही कल्पना करू शकतं आणि त्यावर विश्वास ठेवू शकतं ते तो सध्या करू शकतो. 

No comments:

Post a Comment